Wersja PDF regulaminu do pobrania i wydrukowania znajduje się TUTAJ

Wersja PDF wzoru umowy do pobrania i wydrukowania znajduje się TUTAJ

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników Sieci Chojnet

§ 1

Postanowienia ogólne

1.CHOJNET Maciej Szypryt z siedzibą w Chojnicach świadczy usługi

telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne, na podstawie

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,

poz.1800, z 2004 roku z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Ustawą.

§ 2

Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Abonament – zdefiniowany w Cenniku Usług rodzaj Usługi nabywany

przez Abonenta, cechujący się m.in. określoną prędkością przesyłu danych

oraz Opłatą Abonamentową.

Abonent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Dostawcą pisemną

umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Awaria - techniczna wada całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z

Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością

przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z

działania Siły wyższej.

Bezpodstawne wezwanie montera – wezwanie przez Abonenta

pracowników działu technicznego Dostawcy do awarii, która nie miała

miejsca lub wynikała z winy Abonenta

Billing skrócony – ogólny wykaz połączeń zrealizowanych przez Abonenta

w danym okresie rozliczeniowym.

Billing szczegółowy - szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na

przez Abonenta w danym okresie rozliczeniowym.

Biuro Obsługi Abonenta zwane dalej BOA – lokal, w którym uprawniony

pracownik Dostawcy wykonuje czynności związane z obsługą Abonentów.

Cennik Usług - wykaz usług świadczonych przez Dostawcę zawierający

opis usługi oraz rodzaj i wysokość opłat.

Chojnet Fon - usługa dodatkowa dla Abonentów korzystających z Usługi

świadczenia dostępu do Sieci Chojnet polegająca na realizacji połączeń

głosowych świadczona w technologii VOIP

Dostawca- CHOJNET Maciej Szypryt z siedzibą w Chojnicach przy ul.

Zakładowej 18.

Faktura - faktura VAT wystawiana przez Dostawcę za świadczone Usługi.

Instalacja - czynności techniczne wykonywane przez Dostawcę, polegające

w szczególności na instalacji i uruchomieniu urządzeń w lokalu Abonenta

umożliwiających świadczenie usług przez Dostawcę.

Numer PSTN - unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej nadany

Abonentowi przez Dostawcę.

Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia

należności Abonenta wobec Dostawcy z tytułu świadczenia Usługi,

rozpoczynający się i kończący we wskazanych w Umowie terminach.

Opłata abonamentowa - miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta na

rzecz Dostawcy, uzależniona od zakresu usług oraz wybranego

Abonamentu.

Opłaty jednorazowe – dodatkowe opłaty w wysokości podanej w Cenniku

Usług, ponoszone przez Abonenta w przypadku zaistnienia związanych z

nimi zdarzeń.

Panel abonencki – aplikacja dostępna poprzez stronę www.chojnet.pl,

charakteryzująca się koniecznością logowania za pomocą przydzielonego

Abonentowi loginu i hasła, umożliwiająca Abonentowi m.in. kontaktowanie

się z Dostawcą.

Pakiet Instalacyjny – zestaw w skład którego wchodzą urządzenia

telekomunikacyjne wraz z kompletem zakończeń sieciowych niezbędne do

świadczenia usługi dostępu do Internetu.

Przedstawiciel Dostawcy – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo

posiadająca pisemne pełnomocnictwo Dostawcy do zawierania w jego

imieniu umów. Za zobowiązania Przedstawiciela objęte pełnomocnictwem

Dostawca odpowiada jak za własne.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sieć Chojnet - sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia

telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający Dostawcy

świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Siła Wyższa – zewnętrzne, niezależne od Stron zdarzenie, niemożliwe do

przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, rozruchy,

katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy administracji.

Umowa – pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i Dostawcy, na

mocy którego Dostawca zapewnia Abonentowi odpłatny dostęp do Usługi a

Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania za te Usługi.

Urządzenia – urządzenia telekomunikacyjne wchodzące w skład Pakietu

Instalacyjnego, niezbędne do świadczenia Usług, zamontowane w lokalu

Abonenta.

Usługi – wszelkie Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach

istniejących możliwości technicznych. Aktualny wykaz Usług dostępny jest

w BOA oraz na stronie www.chojnet.pl.

Ustawa - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.

Nr 171, poz. 1800, z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

§ 3

Świadczenie usług

1. Dostawca na podstawie Umowy, Regulaminu i Cennika Usług świadczy

usługi transmisji danych za pośrednictwem i w ramach Sieci Chojnet,

polegającej na dostępie do Internetu oraz inne usługi telekomunikacyjne nie

wymagające zezwolenia.

2. Szczegółowy wykaz oferowanych, świadczonych i udostępnianych przez

Dostawcę usług, parametry ich udostępniania i świadczenia oraz opłaty za

nie, zawarte są w Cenniku Usług dostępnym w BOA oraz na stronie

www.chojnet.pl. a także przekazywanym Abonentowi podczas

podpisywania Umowy.

3. Zakres świadczonych usług może być zmieniony, modyfikowany lub

rozszerzany w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii

telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.

§ 4

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

1. Dostawca świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartej z

Abonentem Umowy, niniejszego Regulaminu, Cennika Usług i przepisów

prawa.

2. Zawierając Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostawca

zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta w

zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i

Cennikiem Usług, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego

regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy i

Regulaminu.

3. Stronami zawierającymi Umowę są: Dostawca i Abonent

§ 5

Zawarcie umowy

1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana jest pod

rygorem nieważności w formie pisemnej, osobiście przez Abonenta w BOA

lub przez Przedstawiciela Dostawcy.

2. Umowa może być zawarta po przedstawieniu przez Abonenta, będącego

osobą fizyczną dokumentu potwierdzającego tożsamość Abonenta, oraz

dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w

których zainstalowane będą Urządzenia.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i

wyjaśnień od Abonenta, jeśli okażą się niezbędne przed zawarciem Umowy.

4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania Umowy przez

Abonenta i Przedstawiciela Dostawcy.

5. Przed zawarciem Umowy Abonent będący Konsumentem zostaje

poinformowany, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 827), przysługuje mu prawo odstąpienia

od zawartej umowy bez podania przyczyny, w przypadku gdy Umowa

została zawarta poza BOA. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być

złożone na piśmie i przesłane do Dostawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia

Umowy.

6. Abonent otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o

następującej treści:

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja

2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 827), odstępuję od

Umowy nr ....................... zawartej dnia .....................

w .............................. z CHOJNET Maciej Szypryt. z siedzibą w

Chojnicach przy ul. Zakładowej 18

.........................................

(podpis Abonenta)

§ 6

Odmowa zawarcia umowy

1. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych w przypadku gdy:

a) Abonent nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których

mowa w § 5 pkt.2 i 3 Regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą

wątpliwości co do ich rzetelności, prawdziwości, autentyczności lub formy,

b) nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi,

c) wnioskodawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Dostawca rozwiązał Umowę w

związku z naruszeniem jej postanowień lub nieprzestrzeganiem

Regulaminu,

§ 7

Czas trwania, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy

1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta jest na czas

nieokreślony a w szczególnych przypadkach na czas określony, nie dłuższy

niż 24 miesięcy.

2. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu na jaki została

zawarta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony o ile Abonent nie złoży

przeciwnego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu

obowiązywania Umowy na czas określony.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta w każdym czasie, z

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonym od dnia

rozpoczęcia okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia

wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie i oświadczenie o którym mowa w § 7 pkt. 2 niniejszego

Regulaminu mogą zostać dostarczone do Dostawcy osobiście w BOA,

pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym

telefonu, faksu, e-mail a także przy użyciu Panelu Abonenckiego.

5. Umowa wygasa w przypadku:

a) upływu okresu wypowiedzenia,

b) śmierci Abonenta w przypadku gdy Abonent jest osoba fizyczną,

c) likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług przez Dostawcę,

d) utraty przez Dostawcę uprawnień do świadczenia usług, w szczególności

wymaganych zezwoleń,

e) rozwiązania jej przez porozumienie Stron,

6. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku gdy:

a) Abonent wykorzystuje łącze i Sieć Chojnet w sposób zagrażający

istotnym interesom innych Abonentów lub interesom Dostawcy poprzez

działania niezgodne z prawem

b) Abonent nagminnie narusza postanowienia Umowy i Regulaminu

c) W takim przypadku Dostawca zwraca Abonentowi nadpłaconą Opłatę

Abonamentową na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy,

przekazem pocztowym lub gotówką w BOA.

7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Dostawca zaprzestaje

świadczenia usług na rzecz Abonenta, odłącza od sieci urządzenia

wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy.

§8

Odpowiedzialność Dostawcy

1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie

nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez

Abonenta postanowień Regulaminu bądź Umowy.

2. Dostawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych usług, które jest

następstwem siły wyższej, nastąpiło z winy Abonenta lub w skutek

niedochowania przez Abonenta przepisów prawa, lub postanowień

niniejszego Regulaminu albo Umowy.

3. Z przyczyn technicznych niezbędnych dla potrzeb konserwacji urządzeń

Sieci Chojnet Dostawca może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz

Abonenta po uprzednim poinformowaniu Abonenta o zaistnieniu takich

okoliczności.

4. W przypadku przerwy w świadczeniu wszystkich Usług trwającej dłużej

niż 24 godziny Abonent ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w

wysokości 1/30 wartości Opłaty Abonamentowej za każde kolejne

rozpoczęte 24 godziny przerwy.

5. Przerwa w świadczeniu usług może być zgłoszona przez Abonenta

osobiście w BOA, pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na

odległość w tym telefonu, faksu, e-mail a także przy użyciu Panelu

Abonenckiego.

6. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez

Abonenta i uznanej przez Dostawca, w terminie 14 dni od daty uznania

reklamacji.

7. W przypadkach, o których mowa powyżej, Abonent nie może żądać

zapłaty kary umownej za przerwę w świadczeniu Usług po upływie 12

miesięcy od zdarzenia uzasadniającego roszczenie o odszkodowanie oraz za

okres przerwy dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść informacji przekazywanych lub przesyłanych przez Abonenta

korzystającego z Usług oferowanych przez Dostawcę;

b) zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez

Abonenta,

c) szkody wynikłe z braku stosowania przez Abonenta zabezpieczeń danych

oraz oprogramowania

9. Dostawca nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich

bezpieczeństwa w przypadku, gdy dane te opuszczają infrastrukturę Sieci

Chojnet.

§ 9

Tajemnica telekomunikacyjna i zasady przetwarzania danych

1. Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r.

nr101 poz. 926 ze zm.).

2. Dostawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy

telekomunikacyjnej, tj. danych dotyczących Abonenta oraz dane dotyczące

faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między

określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji, bądź lokalizacji

zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.

3. Przepisu pkt. 1 nie stosuje się do informacji i danych ze swojej istoty

jawnych albo z przeznaczenia publicznych; ujawnionych postanowieniem

sądu wydanym w postanowieniu karnym, postanowieniem prokuratora lub

na podstawie odpowiednich przepisów.

4. Dostawca zapewnia zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, sieci

oraz zbioru danych przed możliwością ujawnienia tajemnicy

telekomunikacyjnej.

5. Na pisemne żądanie Abonenta Dostawca informuje Abonenta o stopniu

bezpieczeństwa transmisji danych w Sieci Chojnet oraz o stosowanych

przez Dostawcę środkach technicznych, w celu ochrony transmisji danych w

Sieci Chojnet.

6. Dostawca może zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać,

zmieniać, usuwać lub udostępniać informacje lub dane objęte tajemnicą

telekomunikacyjną (przetwarzanie danych), jeżeli czynności te będą

przedmiotem usług świadczonych przez Dostawcę na podstawie Umowy i

Regulaminu albo są niezbędne do ich wykonania.

7. Przetwarzanie danych osobowych Abonentów będących osobami

fizycznymi może dotyczyć:

a) nazwiska i imienia Abonenta,

b) adresu korespondencyjnego Abonenta,

c) numeru ewidencyjnego PESEL Abonenta,

d) nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość Abonenta,

8. Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez Dostawcę w celu

świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i

usług Dostawcę oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych

przez Dostawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak

również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

9. Dane osobowe Abonentów mogą być udostępniane współpracującym

podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej,

jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się

dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się

windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

10. Dostawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności

umożliwia Abonentom dostęp do własnych danych osobowych i ich

poprawianie.

11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem

danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: ul. Zakładowa 18,

89-620 Chojnice z dopiskiem „Dane Osobowe’’.

12. Dostawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach

istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy

telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji

objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie

przepisów prawa. Dostawca dołoży należytej staranności przy

zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych

oraz danych osobowych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi

i ekonomicznymi. W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług

Abonentowi, Dostawca ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać,

opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą

telekomunikacyjną.

13. Dane identyfikujące Abonenta mogą być ujawniane za pośrednictwem

Dostawcy, a także zamieszczone w spisie abonentów (książce adresowej),

który może być wydawany w formie książkowej lub elektronicznej, jeżeli

Abonent wyrazi na to zgodę. Ponadto dane te mogą być udostępnione innym

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub

świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, w tym usługę

ogólnokrajowego spisu abonentów oraz informacji o numerach obejmującej

wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych. Dane zawarte w

spisie abonentów mogą być wykorzystane w celach rozpowszechniania

informacji handlowych, w tym marketingowych, przez osoby korzystające

ze spisu.

14. Dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi świadczone przez

Dostawcę na rzecz Abonenta, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają

wszelkie dane przetwarzane przez Dostawcę w sieci telekomunikacyjnej

wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Abonenta

korzystającego z Usług, obejmują dane dotyczące przekazywania

komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub służące do naliczania

opłat za Usługi.

15. Dostawca przetwarza dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi

wykonywane przez Dostawcę na rzecz Abonenta, w tym dane lokalizacyjne

dla celów naliczania opłat za usługi. Dane te będą przetwarzane w okresie

obowiązywania umowy o świadczenie Usług, a ponadto Dostawca będzie

przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne przez okres wskazany w

przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące

dokumentowania działalności gospodarczej (dokumentacja księgowa), jak

również ze względu na realizację przez uprawnione organy zadań i

obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz

bezpieczeństwa i porządku publicznego.

16. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych go

dotyczących poprzez określenie zakresu Usług świadczonych zgodnie z

jego żądaniem lub zakresu jego uprawnień.

§ 10

Obowiązki Abonenta

1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez

Dostawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu Sieci Chojnet.

2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i

Regulaminu , a w szczególności zobowiązany jest do:

a) terminowego uiszczania opłat za świadczone przez Dostawcę usługi,

zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług,

b) nie udostępniania usług osobom trzecim oraz nie wykorzystywania usług

w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że

Dostawca wyrazi na piśmie zgodę na udostępnianie usług osobom trzecim

lub wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych

osobom trzecim,

c) nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci Chojnet

oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym

łączem,

d) niezwłocznego zgłaszania Dostawcy przypadków zakłóceń w

funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego

interesom innych Abonentów działania w Sieci Chojnet,

e) po uprzednim poinformowaniu Abonenta, umożliwienia w dni

powszednie Przedstawicielom Dostawcy kontroli stanu technicznego

instalacji i urządzeń zainstalowanych w lokalu Abonenta

f) informowania Dostawcę o wszelkich zmianach danych określonych w § 5

pkt. 2 i § 10 pkt. 7

3. Abonent zobowiązany jest do przechowywania otrzymanego loginu i

hasła do Panelu abonenckiego w taki sposób aby nie weszły w posiadanie

osób niepowołanych.

§ 11

Obowiązki Dostawcy

1. Dostawca zobowiązany jest do:

a) zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na

warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku Usług,

b) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość

świadczenia usług na rzecz Abonenta oraz informowania o ograniczeniach

dostępu do usług spowodowanych w szczególności koniecznością

przeprowadzenia napraw i konserwacji instalacji,

c) udostępnienia Abonentowi informacji technicznych dotyczących

parametrów świadczonej usługi,

d) jak najszybszego usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie

świadczenia usług.

2. W przypadku Usług o określonym limicie transferu danych Dostawca

zobowiązany jest powiadomić Abonenta o wyczerpaniu darmowego limitu

transferu danych i rozpoczęciu naliczania opłat za transfer danych

określonych w Cenniku Usług.

3. O wyczerpaniu limitu transferu danych i rozpoczęciu naliczania opłat

określonych w Cenniku Usług Dostawca powiadomi Abonenta e-mailem na

podany przez Abonenta adres.

§ 12

Pakiet Instalacyjny i urządzenia

1. Pakiet Instalacyjny stanowi zestaw, w skład którego wchodzą urządzenia

telekomunikacyjne wraz z kompletem zakończeń sieciowych niezbędne do

świadczenia usługi dostępu do Internetu. W zależności od uwarunkowań

technicznych w miejscu świadczenia Usług, dostępne są różnego rodzaju

Pakiety Instalacyjne.

2. Zakup przez Abonenta Pakietu Instalacyjnego jest niezbędnym

warunkiem świadczenia Usług przez Dostawcę.

3. Ceny poszczególnych Pakietów Instalacyjnych zamieszczone są w

Cenniku Usług.

4. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia

telekomunikacyjne wchodzące w skład Pakietu Instalacyjnego.

5. W przypadku nieodwracalnego uszkodzenia Urządzeń wchodzących w

skład Pakietu Instalacyjnego z przyczyn leżących po stronie Abonenta,

Dostawca wymieni uszkodzone Urządzenia na nowe a ich kosztem obciąży

Abonenta.

6. W przypadku uszkodzenia Urządzeń z przyczyn nie będących

bezpośrednią winą Abonenta, Dostawca wymieni uszkodzone Urządzenia na

własny koszt.

§ 13

Opłaty za usługi

1. Przez opłaty za usługi rozumie się Opłaty Abonamentowe i Opłaty

Jednorazowe określone w Cenniku Usług.

2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne dokonywane są w formie przelewu

bankowego na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy lub w kasie

BOA w terminach określonych w Umowie i na dostarczonych Abonentowi

fakturach.

3. Pełen okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Termin miesięcznej zapłaty za usługi telekomunikacyjne wyznaczony jest na

dwudziesty dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy (np.

opłata za miesiąc luty płatna jest do 20 stycznia).

4. Jeśli do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy

nie zostanie odnotowana wpłata za usługi telekomunikacyjne, Dostawca

zawiesza świadczenie usług telekomunikacyjnych do czasu dokonania

zapłaty.

5. Jeżeli świadczone usługi nie obejmują pełnego miesiąca, Abonent uiszcza

opłatę w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej Opłaty

Abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi.

6. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług oraz zasady ich naliczania

określone są w Cenniku Usług dostępnym w BOA i na stronie

www.chojnet.pl

7. Abonent zobowiązany jest do zapłaty za usługi świadczone w okresie

wypowiedzenia Umowy.

8. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego

Dostawcy.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat w związku z:

wzrostem kosztów prowadzonej przez Dostawcę działalności, wzrostem cen

towarów i usług, wzrostem obciążeń wynikających ze zmiany

obowiązujących Dostawcę przepisów prawa.

10. Zmiany w Cenniku Usług ogłaszane będą na stronie www.chojnet.pl z

wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.

11. W przypadku braku zgody Abonenta na zmiany w Cenniku Usług

przysługuje Abonentowi prawo rozwiązania Umowy bez okresu

wypowiedzenia.

12. Wszelkie opłaty Abonent jest zobowiązany dokonywać na wskazany

przez Dostawcę, przydzielony Abonentowi indywidualnie rachunek

bankowy. Dokonywanie wpłat na inny niż wskazany indywidualnie numer

rachunku skutkować może nieprawidłowym zaksięgowaniem wpłat a w

konsekwencji zawieszeniem świadczenia usług przez Dostawcę.

§ 14

Zmiany Abonamentu

1. Abonent posiada prawo do dowolnej ilości zmian Abonamentu w czasie

trwania Umowy, nie częściej jednak niż raz w miesiącu..

2. Wszystkie zmiany Pakietu Abonamentowego muszą być zgłoszone

Dostawcy w terminie do 9 dnia miesiąca poprzedzającego okres

rozliczeniowy podlegający zmianie.

3. Zgłoszenia zmian należy dokonać osobiście w BOA, pisemnie lub za

pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym telefonu, faksu, email a także przy użyciu Panelu Abonenckiego.

§ 15

Ograniczenie i zawieszenie świadczenia usług

1. Dostawca może ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług

telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki

Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające lub

uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług.

2. Dostawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć

świadczenie albo udostępnianie usług, lub zmienić warunki ich świadczenia

bez prawa do odszkodowania lub zwrotu Opłaty Abonamentowej, jeżeli

zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie

zasadniczych wymagań dotyczących:

a) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, w

przypadku awarii sieci lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia,

b) zachowania integralności sieci,

c) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci,

d) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania

wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

e) nie uiszczenia przez Abonenta Opłaty Abonamentowej za dany okres

rozliczeniowy.

§ 16

Awarie

1. Wszelkie awarie Abonent może zgłaszać osobiście w BOA, pisemnie lub

za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym telefonu,

faksu, e-mail a także przy użyciu Panelu Abonenckiego.

2. Pracownik BOA dokonuje wstępnej identyfikacji typu awarii a następnie

określa sposób jej usunięcia.

3. Dostawca zobowiązany jest w miarę możliwości technicznych do

usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przyjęcia

zgłoszenia.

4. O ile typ awarii wymaga interwencji służb technicznych Dostawcy

Abonent po uprzednim poinformowaniu o terminie interwencji zobowiązany

jest umożliwić dostęp do miejsca wystąpienia awarii.

5. Awarie Sieci, zakończenia Sieci lub urządzeń powstałe z winy Abonenta

usuwane będą na koszt Abonenta zgodnie z Cennikiem Usług.

6. Za udowodnione bezzasadne wezwanie służb technicznych Dostawcy

pobierana jest opłata jednorazowa określona w Cenniku Usług.

§ 17

Usługa Chojnet Fon

1. Usługa Chojnet Fon jest świadczona wyłącznie jako usługa dodatkowa

dla Abonentów Sieci Chojnet.

2. Usługa Chojnet Fon obejmuje realizowanie połączeń telefonicznych w

ramach Sieci Chojnet, lokalnych (na terenie strefy numeracyjnej 0 52),

międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz innych

połączeń.

3. Zakres Usługi Chojnet Fon może być zmieniony, modyfikowany lub

rozszerzany w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii

telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.

3. Rezygnacja przez Abonenta z korzystania z Usługi dostępu do Sieci

Chojnet równoznaczna jest z rezygnacją z Usługi Chojnet Fon.

W chwili rezygnacji z Umowy na Usługę Chojnet Fon Abonentowi

przysługuje prawo przeniesienia otrzymanego numeru PSTN do innego

Operatora.

4. O ile Abonent nie wyraził woli korzystania z Usługi Chojnet Fon w

momencie zawierania Umowy o świadczenie przez Sieć Chojnet usług

telekomunikacyjnych , posiada możliwość aktywowania usługi Chojnet Fon

w dowolnym momencie w trakcie trwania Umowy.

5. Warunkiem korzystania z Usługi Chojnet Fon jest zakup przez Abonenta

u Dostawcy odpowiedniego urządzenia końcowego.

6. Numer PSTN zostaje przydzielony Abonentowi w momencie aktywacji

Usługi Chojnet Fon.

7. Na opłaty za Usługę Chojnet Fon składają się Opłata Abonamentowa

oraz opłata za wykonane połączenia w danym okresie rozliczeniowym.

8. Opłaty za abonamenty oraz stawki za wykonywane połączenia określa

Cennik Usługi Chojnet Fon, który jest dostępny na stronie www.chojnet.pl

oraz w BOA.

9. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

10. Czas trwania połączenia stanowiący podstawę naliczania opłaty

rejestrowany jest przez Dostawcę od chwili zgłoszenia się wywoływanego

urządzenia telekomunikacyjnego do chwili rozłączenia się urządzenia

wywołującego.

11. Opłaty za połączenia wykonane z numeru Abonenta naliczane są bez

względu na osobę wykonującą połączenia.

12. Dostawca wystawia Abonentowi fakturę za świadczone usługi.

Rachunek za Usługę Chojnet Fon składa się z opłaty abonamentowej płatnej

z góry oraz opłaty za wykonane połączenia za poprzedni okres

rozliczeniowy. Faktura zawiera billing skrócony tj. zestawienie

wykonanych połączeń telefonicznych. Dostawca zapewnia Abonentowi

dostęp do billingu szczegółowego poprzez Panel Abonencki.

13. Dostępne Abonamenty zawierają określone pakiety darmowych minut

na wybrane rodzaje połączeń.

14. Niewykorzystane pakiety darmowych minut nie przechodzą na kolejny

okres rozliczeniowy.

15. W przypadku gdy Abonent wykorzysta pakiet darmowych minut

rozpoczyna się taryfikacja rozmów w oparciu o aktualny Cennik połączeń

Usługi Chojnet Fon.

16. Cennik połączeń Usługi Chojnet Fon dostępny jest w BOA oraz na

stronie www.chojnet.pl. Na żądanie Abonenta Dostawca może przesłać

Cennik połączeń Usługi Chojnet Fon w formie elektronicznej na wskazany

przez Abonenta adres e-mail.

17. W przypadku połączeń na numery alarmowe Dostawca gromadzi dane o

lokalizacji urządzenia wywołującego numer. W pozostałych przypadkach

dane o lokalizacji urządzenia są gromadzone tylko i wyłącznie za uprzednią

zgodą Abonenta

§ 18

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście w BOA, pisemnie lub za

pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym telefonu, faksu, email a także przy użyciu Panelu Abonenckiego.

2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,

b) wadliwego rozliczenia Usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane Abonenta,

b) numer Umowy/numer Abonenta,

c) adres lokalu, w którym świadczona jest Usługa

d) opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość

kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie

wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło),

e) numer faktury jeżeli reklamacja dotyczy wadliwego rozliczenia Usługi,

f) datę sporządzenia, podpis Abonenta lub osób uprawnionych do

reprezentowania Abonenta,

g) inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację.

4. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 12 miesięcy od daty

zaistnienia jej przyczyny. Reklamacje wniesione po upływie powyższego

terminu pozostawia się bez rozpoznania.

5. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest

wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze. W przypadku

uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi,

kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba

że Abonent zażąda zwrotu. W takim przypadku Abonent zobowiązany jest

podać nr konta, na który dokonany ma zostać zwrot.

6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej

wniesienia. Jeżeli w terminie 30 dni reklamacja nie zostanie przez Dostawcę

rozpatrzona uważa się ja za uwzględnioną. Jeżeli w tym terminie reklamacja

nie może być załatwiona, Dostawca niezwłocznie powiadomi na piśmie

reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin

rozpatrzenia reklamacji.

7. Na złożoną reklamację Dostawca udziela odpowiedzi w formie pisemnej,

która winna zawierać: treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i

prawne, datę, podpis osoby reprezentującej Dostawcę.

8. Abonent, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji może

dochodzić swoich praw na drodze mediacji lub postępowania sądowego.

§ 19

Cesja

1. Abonent w każdym czasie trwania Umowy za zgodą Dostawcy wyrażoną

na piśmie ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków

wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2. Opłatę za cesję pobiera się według stawek ustalonych w Cenniku Usług.

§ 20

Obsługa Abonenta

1. Operator zapewnia obsługę serwisową świadczonych Usług za pomocą

Biura Obsługi Abonenta.

2. Abonenci mają możliwość kontaktu z pracownikami BOA osobiście w

godzinach pracy BOA tj. od godz. 7.00 do godz.15.00 w dni powszednie lub

za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Obsługa Abonenta może dotyczyć:

a) oferowanych Usług oraz zasad korzystania z Usług oferowanych przez

Dostawcę,

b) przyjmowania zgłoszeń awarii a także zasad postępowania w przypadku

awarii,

c) przyjmowania reklamacji,

d) realizacji zleceń jednorazowych,

e) realizacji zleceń stałych;

f) informacji na temat wystawionych faktur oraz dokonywanych z

Abonentem rozliczeń.

4. W przypadku kontaktu osobistego autoryzacja Abonentów jest

dokonywana po okazaniu dokumentu tożsamości lub na podstawie danych

Abonenta zgodnych z zawartą Umową

5. W przypadku kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na

odległość w celu poprawnej autoryzacji i poprawnego obsłużenia zgłoszenia

Abonenta Dostawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji

danych Abonenta.

6. Dostawca zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów,

jeżeli tożsamość Abonenta budzi wątpliwości. Prawidłowa autoryzacja jest

warunkiem realizacji obsługi Abonenta przez Obsługę Klienta.

7. W przypadku kontaktu telefonicznego Dostawca ma prawo rejestrować

treść połączeń z BOA w celu udokumentowania dyspozycji

przekazywanych pracownikom BOA przez Abonenta i usprawniania obsługi

Abonenta.

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego

Regulaminu.

2. O planowanej zmianie Regulaminu Abonent zostanie powiadomiony na

piśmie na 30 dni przed jej wprowadzeniem. W związku ze zmianą

Regulaminu Abonentowi, który nie wyraża zgody na przedstawione zmiany,

przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają

zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.